zhaikpress.kz: “Жоғары аграрлық-техникалық колледжінде кәсіподақ ұйымы мүшелерімен онлайн-кездесу өтті”

https://zhaikpress.kz/kk/news/zhogary-agrarlyk-texnikalyk-kolledzhinde-kasipodak-ujymy-mushelerimen-onlajn-kezdesu-otti/?fbclid=IwAR2yrqYQy9N9e7q4zvT7pp6XJWuBzF2nT4jkOO8TG08D9fb7NxrYSnO1pPQ